3. Vytvorenie a odoslanie správy

Poštova správa sa z hlavného menu vytvorí a odošle pomocou príkazu C (Compose Message). Po jeho použití v prípade používania formátu pošty maildir dostane užívateľ nasledujúcu otázku:

Continue postponed composition (answering "No" won't erase it)?
Pokračovať v odloženom vytváraní (odpoveďou "Nie" nebude vymazané)?

Kedže chceme vytvoriť novú správu, odpovieme klávesom N (No) a objaví sa obrazovka podobná tejto (je na nej už vytvorená poštová správa, pripravená k odoslaniu):

Vytvorenie spravy
 
 
 
 
Hlavička správy

Sivý riadok s čiernym textom ----- Message Text ----- (Text správy) oddeľuje hlavičku správy od jej tela. Z hlavičky sú zobrazené štyri riadky:

To:
obsahuje zoznam prvotných príjemcov (adresátov) - najmenej jeden prvotný príjemca musí byť uvedený; ak sa správa posiela viacerým príjemcom, ich adresy sa oddeľujú čiarkou a medzerou
Cc:
obsahuje zoznam príjemcov kópie správy (Carbon Copy:) - nemusí sa vyplniť; ak sa kópia správy posiela viacerým príjemcom, ich adresy sa oddeľuju čiarkou a medzerou
Attchmnt:
obsahuje zoznam pripojených súborov (Attachments, doplňkov alebo dodatkov správy) - nemusí sa vyplniť
Subject:
obsahuje stručný názov obsahu správy (analógia s riadkom Vec: v služobnej korešpondencii); odporúčuca sa tento riadok v elektronickej správe vždy uvádzať


V hlavičke správy je možné uviesť ďalsie riadky, ktoré sú definované v konfiguračnom súbore programu alpine. Tie sa vyvolajú v priebehu písania hlavičky správy príkazom (stlačením klávesov) Ctrl-R.
 
 
 
Základné príkazy pre vytvorenie správy

Telo správy sa vytvára editorom PICO, ktorý je možné použiť aj samostatne k editovaniu súborov. Správa je písaná v prirodzenom Insert Mode (t.j. vo vkladacom móde), čo znamená, že do pôvodného textu sa vkladajú nové znaky pred kurzor. Pôvodný text teda nie je prepisovaný novými znakmi.

V priebehu vytvárania správy je v posledných dvoch riadkoch obrazovky uvedená množina týchto príkazov:

Poznámka.
V pôvodnom popise programu alpine platí:

znak ^ v prvej pozicii
znamená stlačenie klávesu Ctrl, ktorý zostáva stlačený, dokiaľ sa nestlačí ďalší kláves a až potom sa púšťajú obidva klávesy súčasne; v tomto návode sú vždy v prvej pozícii uvedené znaky Ctrl, nie znak ^
znak ^ v druhej pozicii
znamená ozajstné stlačenie kláovesú ^, t.j. na anglickej klávesnici kombináca klávesov Shift-6
 
Ctrl-G - Get Help
vyvolanie návodu k ďalšej činnosti
Ctrl-C - Cancel
zrušenie napísanej správy bez jej odoslania; užívateľovi je položená otázka
Cancel message (answering "Confirm" will abandon your mail message) ?
Zrušenie správy (odpoveďou "Potvrdiť" sa vzdáte vašej správy) ?

zrušenie sa musí potvrdiť stlačením klávesu C (Confirm - Potvrdiť), pri stlačení klávesu N (No) alebo znova Ctrl-C sa pokračuje v písaní správy
Ctrl-X - Send
ukončenie písania správy a jej odoslanie; odoslanie sa musí potvrdiť stlačením klávesu Y (Yes), pri stlačení klávesu N (No) alebo Ctrl-C sa pokračuje v písaní správy
Ctrl-J - Justify
formátovanie odstavca; editor PICO pri formátovaní zarovnáva len na ľavý okraj; ďalšie slovo dáva na nový riadok vtedy, ak presahuje 74. pozíciu v riadku; túto pozíciu je možné zmeniť v konfiguračnom súbore programu alpine
Ctrl-R - Read File
Ctrl-W - Where Is
vyhladanie zadaného textu v tele správy
Ctrl-Y - Previous Page
návrat na predchádzajúcu stránku správy
Ctrl-V - Next Page
presun na nasledujúcu stránku správy
Ctrl-K - Cut Text
odstránenie bežného riadku (t.j. riadku v pozícii kurzora) alebo vyznačeného textu
Ctrl-U - UnCut Text
vloženie posledného odstráneného textu na pozíciu kurzora
Ctrl-O - Postpone
odloženie rozpísanej správy s možnosťou jej neskoršieho dokončenia; pri prvom použití príkazu C (Compose Message) je užívateľovi ponuknutá možnosť pokračovať v dokončení odloženej správy; odpoveďou Y (Yes) sa pokračuje v dokončení rozpísanej správy; odpoveďou N (No), sa začne vytvárať nová správa, ktorú je možné tiež pred dokončením odložiť; potom pred vytváraním ďalšej poštovej správy je užívateľovi ponuknutý aj výber odložených správ
Ctrl-T - Spell
kontrola anglického pravopisu
 
Ďalšie príkazy editora PICO pre vytváranie správy
Poznámka. Znak | v nasledújucom popise znamená slovo alebo.
Ctrl-B | šípka vľavo - Back Character
posuv kurzora o jeden znak vľavo (dopredu, smerom k začiatku správy)
Ctrl-F | šípka vpravo - Forward Character
posuv kurzora o jeden znak vpravo (dozadu, smerom ku koncu správy)
Ctrl-P | šípka hore - Previous Line
posuv kurzora na predchádzajúci riadok
Ctrl-N | šípka dole - Next Line
posuv kurzora na nasledujúci riadok
Ctrl-A
posuv kurzora na začiatok riadku
Ctrl-E
posuv kurzora na koniec riadku
Ctrl-@ | Ctrl-Space
posuv kurzora na nasledujúce slovo;
znak @ predstavuje na anglickej klávesnici stlačenie dvoch klávesov Shift-2, čiže Ctrl-@ znamená stlačenie klávesov Ctrl-Shift-2; anglický výraz Space predstavuje znak medzera
Ctrl-H | Backspace | Delete
výmaz znaku pred kurzorom; klávesy Backspace a Delete nemusia byť učinné na všetkých emulátoroch terminálu
Ctrl-^
nastavenie značky v texte; opakovaným stlačením Ctrl-^ je možné značku vymazať; od nej sa začne pohybom kurzora vyznačovať blok textu, ktorý je možné zrušiť alebo presunúť resp. skopírovať na iné miesto správy; koniec bloku sa nevyznačuje a je daný polohou kurzora; podľa vyšše uvedených zásad Ctrl-^ znamená na anglickej klávesnici stlačenie troch klávesov Ctrl-Shift-6
Ctrl-L
obnovenie obrazovky
 
Tipy pri práci v editore PICO  
 
 
Pripojenie súboru k textovej správe

K vytvorenej textovej správe je možné pripojiť ľubovoľný textový alebo binárny súbor. Tieto pripojené súbory predstavujú dodatky (Attachments, doplňky) poštovej správy. Poštová správa je potom zložená z viacerých častí, ktoré sa osobitne zobrazujú. Niektoré súbory, napr. z prostredia Microsoft Windows, nie je možné zobraziť ani v znakovom prostredí UNIXu, ani v prostredí X-Windows. Tie sa musia preniesť do prostredia MS Windows (napr. pomocou FTP) a až potom zobraziť.

Dodatky sa zadávajú svojím menom súboru vrátane prípadnej cesty a komentárom v hlavičke správy v riadku Attchmnt:. Keď užívateľ pri vyplnovaní hlavičky použije príkaz Ctrl-J, je vyzvaný k zadaniu mena pripájaného súboru. Potom je možné napísať meno s cestou alebo je možné stlačením Ctrl-T vyvolať ponuku súborov, ktorá je popísaná už vo vkladaní textového súboru do tela správy. Po zadaní mena súboru je možné k nemu pripísať krátky komentár. Ukážka vloženia dvoch dodatkov je na obrázku.

Pripojenie dodatkov

V priebehu písania hlavičky je množina dostupných príkazov iná ako v priebehu písania správy. V ďalšom zozname sú uvedené len zmeny:

Ctrl-D - Delete Character
zrušenie znaku v pozícii kurzora
Ctrl-R - Rich Header
zobrazenie všetkych riadkov hlavičky, aj definovaných užívateľom v konfiguračnom súbore programu alpine; po použití tohto príkazu sa zobrazia tieto ďalšie riadky:
Bcc :
príjemcovia tajných kópií (Blend Carbon Copy); o adresátoch uvedených v tomto riadku sa nedozvedia príjemcovia uvedení v riadkoch To: a Cc:
Newsgrps:
keď sa správa posiela do diskusnej skupiny USENET News, tu sa uvedie názov skupiny, resp. názvy skupín
Fcc : sent-mail
ak odosielateľ požaduje uložiť si kópiu odosielanej správy pre seba, tak tu sa uvedie meno poštovej schránky, do ktorej sa má kópia uložiť (Folder Carbon Copy); sent-mail je autormi programu navrhnutá schránka; je možné jej meno zmeniť alebo v prípade, že sa nepožaduje uložiť kópiu pre seba, je možné jej meno vymazať; neukladanie kópií pre seba je možné nastaviť aj v konfiguračnom súbore programu alpine
Lcc :
ak sa správa posiela na užívateľský distribučný zoznam uložený v adresnej knihe, je možné tu uviesť jeho meno (alias); ak je riadok To: prázdny, potom sa žiadny z príjemcov nedozvie obsah zoznamu, len jeho meno (analógia s riadkom Bcc:); Lcc je skratka List Carbon Copy
Ctrl-J - Attachments
zaradenie dodatkov do správy
Ctrl-Y - Previous Page/Top
návrat na predchádzajúcu stránku hlavičky (ak sa k správe pripája toľko dodatkov) alebo nastavenie na jej prvý riadok
Ctrl-V - Next Page/End
presun na nasledujúcu stránku hlavičky (ak sa k správe pripája toľko dodatkov) alebo nastavenie na jej posledný riadok
Ctrl-K - Cut Line
odstránenie obsahu riadku hlavičky v pozícii kurzora
Ctrl-U - UnDelete Line
obnovenie obsahu riadku hlavičky v pozícii kurzora
Ctrl-T - To Files
vyvolanie ponuky súborov, ktoré sa budú pripájať k správe
 
Pripojenie dodatkov si musí každy užívateľ veľmi zodpovedne rozmyslieť, najmä pripojenie ich vačšieho počtu. So zaradovaním dodatkov narastá dlžka správy a na preplnených linkách Internetu vzrastá pravdepodobnosť chybného prenosu správy, ktorá môže skončiť až neschopnosťou systému správu doručiť.
V sieti SANET je obmedzenie veľkosti správy nastavené na 10 MB, t.j. desať miliónov znakov. Vzhľadom na to, že všetky správy sa prevádzajú do ASCII znakov (t.j. prekódovanie z 8 bitov na 7), tak sa dĺžka dodatkov zväčšuje najmenej o 30%, preto ich reálna veľkost klesá až na 7 alebo 6 MB .