7. Konfigurácia programu

Parametre programu alpine sa nastavujú z hlavného menu príkazom S (Setup). Po jeho použití sa objaví na obrazovke prvá stránka informácií o možnostiach nastavovaní, viď nasledujúci obrázok. Na ďalšie stránky je možné sa dostať klávesmi Spc (medzera - pohyb ďalej, ku koncu) alebo - (minus - pohyb späť, k začiatku). Parametre programu alpine sú združené do skupín, ktoré sa vyvolávajú jednoznakovými príkazmi. V tomto návode sa budeme venovať len nastaveniu premenných a vlastností programu (príkaz C), vytvoreniu podpisu (príkaz S) a nastaveniu tlače (príkaz P).

Popis funkcii nastavenia
 
 
V posledných dvoch riadkoch obrazovky je ponuknutá táto množina príkazov:
Ďalšia množina použiteľnych príkazov
sa zobrazí príkazom O (Other Commands):
 
Zmena parametrov programu alpine
 
Parametre programu alpine sú uložené v konfiguračnom súbore, ktorého meno obsahuje slovo pine, nie alpine. Program alpine je nasledovníkom programu pine a tak prevzal aj jeho konfiguráciu.  Tá má dve úrovne:
 1. systémový konfiguračný súbor - obsahuje preddefinované (default) hodnoty, ktoré platia vtedy, ak neexistuje užívateľov konfiguračný súbor; plná špecifikácia jeho mena je podľa typu UNIXu /opt/lib/pine.conf alebo /usr/local/lib/pine.conf
 2. užívateľský konfiguračný súbor - je konfiguračný súbor jednoho užívateľa; hodnoty v ňom uvedené obvykle nahrádzajú hodnoty uvedené v systémovom konfiguračnom súbore; výnimku tvoria niektoré zákazy nastavené správcom stroja, napr. ak je v systémovom súbore nastavený zákaz pohybu v zozname správ podľa ich čísiel, nemôže si ho užívateľ vo svojom konfiguračnom súbore povoliť a pod.; konfiguračný súbor užívateľa sa volá .pinerc a je uložený v jeho domácom adresári, čiže jeho plná cesta je $HOME/.pinerc alebo v niektorých shell-och ~/.pinerc
Popis parametrov programu alpine vrátane niektorých príkladov je ako komentár konfiguračného súboru. Pretože je to textový súbor, môže ho užívateľ sám podľa komentára editovať alebo môže použiť popisovanú voľbu programu alpine. Najlepšie je preštudovať si komentár (napr. programom pg alebo PICO), kde sa užívateľ oboznámi s terminológiou, a potom použiť program alpine. To zaručuje správne vytvorenie zoznamov hodnot, napr. folder-collections. Rozhodne konfigurácia programu alpine nepatrí medzi úlohy začiatočníkov. Každý, kto sa do toho pustí, by sa mal najskôr s parametrami programu dôkladne oboznámiť.
 
Parametre programu alpine jeho autori rozdelili podľa nadobúdaných hodnôt do dvoch skupín:
 1. premenné (variables) - hodnota premennej sa zadavá textom a môžu byť dvoch typov:
  jednoduchá premenná (non-list), napr. user-domain=st.fri.uniza.sk; identifikátoru premennej user-domain sa priraďuje jedna hodnota st.fri.uniza.sk na nasledujúcom obrázku sú zobrazené príkazy pre zadávanie a zmenu textových hodnôt
  zoznam (list), kde identifikátoru premennej, napr. folder-collections, sa priraďuje niekoľko hodnôt oddelených čiarkami; pokračovacie riadky sú povolené a musia začínať medzerami alebo tabulátormi
  folder-collections=st #mc/Maildir/[],
          pi-serv {piktk.fri.uniza.sk/ssl}INBOX.[],
          blueweb {mail.elbiahosting.sk/novalidate-cert}INBOX.[]
  V príklade sú premennej folders-collections priradené tri hodnoty. Toto priradenie je možné vykonať aj funkciou L - Collection List.
 2. vlastnosti (features) - môžu nadobúdať hodnotu ÁNO (Yes, true) alebo NIE (No, false), napr. "Allow Changing From" = Yes alebo "Include Attachments in Reply" = No; na ďalších obrázkoch sú zobrazené niektoré vlastnosti programu alpine a príkazy pre ich nastavovanie
Parametre programu alpine majú niekoľko obrazoviek. Pohyb po nich je možný klávesmi šípka hore, šípka dole, P, N, minus, medzera (Spc), Home alebo End, tak ako je ďalej popísané.
Upozorňujeme, že ručne, t.j. priamým editovaním konfiguračného súboru .pinerc je možné meniť len hodnoty premenných, nie hodnoty vlastností.
 
 
Nastavenie alebo zmena premenných programu
 
Konfiguracia premennych
 
V posledných dvoch riadkoch obrazovky je táto ponuka príkazov: Príkazom O - Other Commands sa zobrazia ďalšie dva príkazy a to:

Pri nastavovaní parametrov programu alpine platia tieto zásady:  
 
Nastavenie alebo zmena vlastností programu
 
Konfiguracia vlastnosti
 
Zoznam vlastností programu alpine je vidieť na predchádzajúcom obrázku. Začína riadkom Feature List =, za ktorým nasleduje nadpis tabuľky "Set    Feature Name" a potom po riadkoch hodnota a meno vlastnosti. Pre lepšiu prehľadnosť sú vlastnosti usporiadané do skupín a každá začína jej menom, napr. [ Composer Preferences ] alebo [ Reply Preferences ]. Prázdne hranaté zátvorky [ ] odpovedajú hodnote Nie, písmeno [X] odpovedá hodnote Áno.
Zoznam dostupných príkazov je v posledných dvoch riadkoch obrazovky. Okrem jedného príkazu pre zmenu vlastnosti sú rovnaké ako pre zmenu premenných.
 
Zmena hodnoty vlastnosti z Yes na No a opačne sa vykoná príkazom:  
 
Vytvorenie podpisu
 
Ďalšia z možností programu alpine je automatické podpisovanie odosielaných správ. Na koniec správy sa pripojí krátky textový súbor, ktorý je možné si touto volbou vytvoriť alebo existujúci upraviť. K tomu sa používa už popísaný editor PICO. V posledných dvoch riadkoch obrazovky sa objaví nová množina príkazov, ktorou sa užívateľ bude riadiť.
 
Podpis by mal byť stručný, nemal by obsahovať zbytočné informácie, napr. obrázky vytvorené znakmi, loga apod. Niektoré poštové systémy obmedzujú podpis na štyri riadky, čo v programe alpine neplatí.
 
 
Podpis pracovnika Žilinskej univerzity by mal obsahovať:  
 
Podpis študenta Žilinskej univerzity by mal obsahovať: Trvalé alebo prechodné bydlisko študenta sú vhodné doplňujúce údaje.  
 

Tlačenie údajov
 
Program alpine ponúka tri možnosti tlače:
Tu sa budeme zapodievať len prvým prípadom - tlačiarňou obsluhovanou systémom windows (lokálnou alebo vzdialenou), kde beží klient služby SSH, ktorým sa pripájame k serveru so systémom UNIX, resp. linux a tam pracujeme v programe alpine. Tlač závisí na emulátore terminálu, ktorý klient používa.

Putty - konfiguracia termninaluAko klient služby SSH sa v systémoch Windows najčastejšie používa program putty. Najskôr nastavíme tlačiareň v ňom.
V konfigurácii programu vyberieme Category - Terminal a tu z ponuky tlačiarní Printer to send ANSI printer output to: vyberieme tlačiareň systému windows, na ktorú bude emulátor posielať výtup. V našom prípade sme vybrali vzdialenú tlačiareň HP LaserJet 1200. Upravenú konfiguráciu nezabudnite cez Category - Session uložiť.
Napriek tomu, že v programe putty je emulácia terminálu naprogramovaná správne, sú časté prípady, že tlač na moderných tlačiarňach nefunguje ani na jednej zo štyroch typov tlačiarní, ktoré program alpine podporuje (viď. ďalší obrázok).Nastavenie tlaciarne

Keď v programe alpine nefunguje východzie nastavenie tlače
Printer attached to IBM PC or compatible, Macintosh - attached-to-ansi
vyskúšame postupne všetky zvyšné:
Po zmene tlačiarne v programe alpine nezabudnite novú konfiguráciu príkazom E (Exit Setup) s potvrdením uložiť.