5. Práca s poštovými schránkami

Poštové schránky sú miesta, kde sa ukladá pošta. Z hľadiska štruktúry disku je možné poštu ukladať v jednom z týchto formátov:
V obidvoch prípadoch sú to textové súbory. Nikdy ich ručne neupravujte!!! Všetky zásahy robte len programami.

Formát mbox je starší a dnes sa používa len zriedkavo. Došlá pošta je uložená v jednom systémovom adresári /var/mail alebo /usr/mail, kde má každý užívateľ svoj súbor, ktorého meno je rovnaké ako jeho prihlasovacie meno do systému. Plná špecifikácia súboru je /var/mail/$LOGNAME alebo /usr/mail/$LOGMANE. Prečítaná a odložená pošta sa potom ukladá do domáceho adresára užívateľa, kde je pre ňu vyhradený ďalší adresár (napr. s menom mail) a každá poštová schránka je v ňom vytvorená osobitným súborom.

Formát maildir je novší a používa sa aj na študentskom serveri. Všetka pošta, došlá aj odložená, sa ukladá do domáceho adresára užívateľa, kde je pre ňu vyhradený osobitný adresár (napr. s menom Maildir) a každá poštová schránka je v ňom vytvorená ďalším, ale skrytým podadresárom (jeho meno začína bodkou), ktorý obsahuje tri ďalšie adresáre s menami
        cur
        new
        tmp
Pre došlú poštu sú teda určené tieto tri podadresáre:
        Maildir/cur
        Maildir/new
        Maildir/tmp
Pre prečítané a odložené správy, napr. o linuxe, sú potom určené tieto tri podadresáre:
        Maildir/.Linux/cur
        Maildir/.Linux/new
        Maildir/.Linux/tmp

Podadresár tmp používa systém ako pracovný pri prijímaní, resp. pri premiestňovaní správy, podadresár new je určený pre uloženie nových, ešte nečítaných správ a podadresár cur [current] pre prečítané správy. V týchto adresároch je každá správa uložená ako osobitný súbor. Plná špecifikácia k došlej pošte vo formáte maildir je potom $HOME/Maildir a k správam o linuxe $HOME/Maildir/.Linux. Poznamenávame, že v menách schránok sa rozlišujú malé a veľké písmená a v mene schránky v programe alpine sa nezadáva úvodná bodka, systém ju dopĺňa sám.

Pri prvom štarte program alpine dokáže pracovať len s tými poštovými schránkami, ktoré sú vytvorené systémom pri vytváraní užívateľa. Sú to tieto:
INBOX
schránka s došlou poštou; po prečítaní zostáva došlá správa ďalej v tejto schránke, dokiaľ nie je vymazaná alebo presunutá do inej; ako je už uvedené vyšše, je to adresár $HOME/Maildir alebo ~/Maildir
sent-mail
schránka s odoslanou poštou, ktorej plná cesta je $HOME/Maildir/.sent-mail alebo ~/Maildir/.sent-mail
saved-messages
schránka pre ulozenie prečítanych správ, ktorej plná cesta je $HOME/Maildir/.saved-messages alebo ~/Maildir/.saved-messages
postponed-msgs
schránka pre ulozenie rozpracovaných správ (konceptov), ktorej plná cesta je $HOME/Maildir/postponed-msgs alebo ~/Maildir/postponed-msgs
 
Uloženie poštových schránok $HOME/Maildir je možné zmeniť v konfiguračnom súbore programu alpine, ale neodporúča sa to, lebo je to ešte definované na iných miestach systému, napr. v konfigurácii poštového démona .

Príkazmi programu alpine je možné vytvárať ďalšie poštové schránky pre ukladanie správ. Nové poštové schránky sa tiež ukladajú do adresára $HOME/Maildir. Zoznam schránok sa zobrazí z hlavného menu stlačením klávesu L (List Folder). Objaví sa obrazovka podobná tejto (červený text v bielom poli sú doplnené vysvetlivky, ktoré sa na obrazovke programu alpine neobjavia):

Zoznam postovych schranok (FOLDER LIST)
 
 
 
 
Pohyb medzi poštovými schránkami

Medzi schránkami je možné sa pohybovať šípkami vpravo, vlavo, dole a hore. Vybraná schránka je vyznačená inou farbou (čierné písmo na sivom podklade) a otvorí sa stlačením klávesu Enter. Tým sa na obrazovke objaví zoznam správ v nej ulozených (t.j. index schránky). So správami je možné potom pracovať presne tak, ako sa pracuje s poštou novou.

Schránky sent-mail-11-2010, sent-mail-12-2010 a podobného mena sú vytvarané programom alpine automaticky pri prvom spustení v novom mesiaci. Do nich sú ukladané odoslané správy za uplynulý mesiac (schránka sent-mail). Program má snahu nechávať len dvanácť schránok so starou odoslanou poštou, t.j. jeden rok, a pýta si súhlas k vymazaniu starších.
 
 
 
Prehľad najpoužívanejších príkazov
 
Pod zoznamom schránok je uvedený prehľad najpoužívanejších príkazov. Ako je zvykom nielen v programe alpine, ale v celom systéme UNIX, sú príkazy tvorené jedným znakom (stlačením jednoho klávesu).

 
 
Ďalšia množina použiteľných príkazov
sa zobrazí postupne príkazom O (Other Commands):