4. Práca so správami v poštovej schránke

Otvorením poštovej schránky sa získa zoznam správ v nej uložených. Schránka s došlou poštou (INBOX) sa otvára z hlavného menu programu alpine príkazom I (Folder Index). V nej je obvykle uložená nečítaná, t.j. došlá pošta, ktorá po prečítaní by mala byť vymazaná alebo presunutá do inej schránky.
So schránkami, v ktorých je uložená už prečítaná pošta, sa pracuje rovnako ako s došlou poštou, preto bude popísaná len práca s došlou poštou. Schránky s prečítanou poštou sa otváraju z hlavného menu príkazom L (Folder List).

Po otvorení schránky s došlou poštou sa získa obrazovka podobná tejto:

Zoznam postovych sprav v schranke
 
 
 
 
Stavový riadok programu

V priebehu čítania správ stavový riadok programu obsahuje:

 
 
 
Popis zoznamu správ

Zoznam správ, ktorý nasleduje za stavovým riadkom, obsahuje o každej správe tieto údaje:

V zozname správ je možné sa pohybovať kurzorovými klávesmi šípka hore a šípka dole. Vybraná správa sa zobrazí (prečíta) klávesom Enter.
 
 
 
Prehľad najpoužívanejšich príkazov

Pod zoznamom správ je uvedený prehľad najpoužívanejšich príkazov. Ako je zvykom nielen v programe alpine, ale v celom systéme UNIX, sú príkazy tvorené jedným znakom (stlačením jednoho klávesu).

 
 
Ďalšia množina použiteľných príkazov
sa zobrazí postupne príkazom O (Other Commands):
 
 
 
Odpoveď na správu

Na čítanú správu je možné odpovedať funkciou R - Reply. To znamená, že je možné odoslať správu jej autorovi, prípadne aj všetkým ďalším príjemcom, ktorým bola správa doručená (druhotným príjemcom v riadku Cc:, resp. účastníkom konferencie, cez ktorú bola správa doručená). Ďalej je možné rozhodnúť, či odpoveď bude obsahovať pôvodný text správy (originál). Toto môže byť určené v konfiguračnom súbore programu. Vtedy sa pôvodná správa do textu odpovedi vkladá vždy. V opačnom prípade je užívateľovi položená otázka

Include original message in Reply?
Zahrnúť pôvodnú správu do odpovedi?
 
Odpoveďou Y - Yes (Áno) je pôvodná správa do odpovedi zahrnutá, odpoveďou N - No (Nie) nie je.

Text pôvodnej správy, ak nie je v konfiguračnom súbore určené ináč, je na začatku riadku označený znakmi "> ". Užívateľ môže vložený text ľubovoľne upraviť, vymazať nevhodné riadky, vložiť medzi pôvodný text svoje pripomienky, ktoré by nemali začínať znakmi "> ".

Do odpovedi na správu sa pripojené súbory originálu (Attachments, dodatky) nevkladajú. Vkladá sa len jej textová časť. Príjemca odpovedi je určený automaticky - riadky hlavičky To: a Cc: sú vyplnené programovo - je v nich odosielateľ pôvodnej správy alebo všetci jej príjemcovia. O tom rozhodne užívateľ odpoveďami na nasledujúce otázky:

Use Reply-To: address instead of From: address?
Použiť adresu v riadku Reply-To: namiesto adresy v riadku From:?
V riadku Reply-To: sa uvádza adresa, kde sa má poslať odpoveď na správu. Tento riadok zaraďuje odosielateľ do hlavičky vtedy, ak chce prijať odpoveď na inej adrese, ako je tá, z ktorej písal. Bežne tento riadok do hlavičiek vkladajú listservere pri odosielaní správ z konferencií. Obyčajný užívateľ používa tento riadok celkom vynímočne.

Reply to all recipients?
Odpovedať všetkým príjemcom?
Ak pôvodná správa bola poslaná viacerým príjemcom (napr. ako kópia v riadku Cc:), je odosielateľovi položená ešte táto otázka. Užívateľ má môžnosť rozhodnúť, či odpoveď bude odoslaná len pôvodnému odosielateľovi alebo všetkým jej príjemcom.

Do riadku Subject: je prenesený jeho pôvodný obsah, ktorému predchádzajú znaky Re:, čo je skratka anglického slova Reply.
 
 
 
Predanie správy

Čítanú správu je možné predať (zaslať) ďalšiemu užívateľovi siete. Pre túto činnosť je určený príkaz F - Forward. Pri zaslaní správy inému užívateľovi siete musí odosielateľ uviesť adresu nového príjemcu, resp. príjemcov, to znamená, že musí uviesť obsah riadkov To: a Cc:. Do riadku Subject: je prenesený jeho pôvodný obsah, ktorý je doplnený na konci znakmi (fwd) ako skratka anglického slova Forward.

Na rozdiel od odpovedi na správu (Reply:) sa do predanej správy inému užívateľovi siete odovzdávajú aj dodatky (attachments). Ukážka odoslania čítanej správy inému užívateľovi je na nasledujúcom obrázku. Text odovzdávanej správy začína slovami ---------- Forwarded message ---------- (Odovzdaná správa). Tento riadok je tiez automaticky vkladaný. Za ním je text pôvodnej správy, ktorý môže byť pred odoslaním upravený. Koniec odovzdávanej správy (End of forwarded message) program alpine nevyznačuje.

Poslanie spravy inemu uzivatelovi