P r e s m e r o v a n i e   p o š t y

Študenti, ktorí už majú vytvorenú poštovú schránku a sú na ňu zvyknutí a nemajú teda záujem o používanie poštovej schránky vytvorenej pre nich fakultou, majú možnosť si fakultnú poštu presmerovať. Tým si každý zabezpečí, že mu budú doručené všetky správy odoslané pracovníkmi fakulty na štandartnú e-mailovú adresu formátu Meno.Priezvisko@st.fri.uniza.sk. K presmerovaniu bol vypracovaný linuxový skript pp (presmerovanie pošty), ktorý sa spúšťa z príkazového riadku systému. V ďalšom texte je ukázané, ako sa skript používa v systéme Windows na učebniach fakulty.