Zoznam užívateľov s prekročenou kvótou disku na stroji ST.FRI.UNIZA.SK
        Spracované dňa 23. May 2018 o 09:00 hod.

        Počet užívatelov s prekročenou kvótou: 6

-------------------------------------------------------------------------
Username  blocks  quota  limit  grace  files  quota  limit  grace
-------------------------------------------------------------------------
babinsky4 249996 237500 250000  none   573  14250  15000    
funket   247584 237500 250000  none  1071  14250  15000    
malikova1 250000 237500 250000  none   576  14250  15000    
piatrikov 250000 237500 250000  none   792  14250  15000    
tasnochov 249984 237500 250000  none   938  14250  15000    
vilhan2  245692 237500 250000  none  1246  14250  15000    
-------------------------------------------------------------------------


Vysvetlenie
blocks - počet obsadených 1KB blokov
files - počet vytvorených súborov

Ak počet blokov alebo súborov
- je menší ako quota, užívateľ môže pracovať bez obmedzení
- je v intervalu qouta limits vrátane, užívateľ môže ešte pracovať
 bez obmedzenia po dobu uvedenú v stlpci grace
- je väčší ako limits, užívateľ môže súbory len čítať alebo mazať